puzzle-1019769 640ORGANITZACIÓ DEL CURS 2021-2022 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

Es preveu començar el curs de manera presencial, seguint l'horari establert al web per cada idioma, nivell i curs. Treballarem per recuperar la presencialitat normal prèvia a la pandèmia.

Les sessions i la modalitat es podrien veure modificades,  en cas que les mesures del Departament d’Educació i del Departament de Salut així  ho indiquessin.

Estem actualitzant el Pla de Funcionament de Centre.