TAXES 2021-2022 money_3

Les taxes de matrícula són les que estableix la normativa vigent (Llei 4/2017 i Llei 5/2017):

TAXES: ORDRE EDU/80/2020, d'11 de juny.

PREUS PÚBLICS: ORDRE EDU/155/2020, de 18 de setembre.

Matrícula cursos extensius (130h)

ANGLÈS, FRANCÈS i    RUS

Preus públics (1r i 2n curs): 275€ + 30*

Taxa ordinària (3r, 4t i 5è curs): 286 + 30€*

Preus públics família nombrosa de categoria general i/o família monoparental (1r i 2n curs): 137,50€ + 15€*

Taxa família nombrosa de categoria general i/o família monoparental (3r, 4t i 5è): 143€ + 15€*

Taxa família nombrosa de categoria especial: matrícula gratuïta

Persona que acredita una discapacitat igual o superior del 33%: matrícula gratuïta

Persona que acredita ser víctima d'actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima: matrícula gratuïta

Preus públics si es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs i idioma (1r i 2n): 357,50€ + 39€*

Taxa si es fa la matrícula per segona vegada al mateix curs i idioma (3r, 4t i 5è): 371,80€ + 39*

Preus públics família nombrosa de categoria general i/o família monoparental si es fa la matrícula per segona vegada al mateix curs i idioma (1r i 2n): 178,75€ + 19,50€*

Taxa família nombrosa de categoria general i/o família monoparental si es fa la matrícula per segona vegada al mateix curs i idioma (3r, 4t i 5è): 185,90€ +19,50€*

Preus públics si es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs i idioma (1r i 2n): 495€ + 54€*

Taxa si es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs i idioma (3r, 4t i 5è): 514,80€ + 54€*

Preus públics família nombrosa de categoria general i/o família monoparental si es fa la matrícula per tercera vegada(1r i 2n): 247,50€ + 27€*

Taxa família nombrosa de categoria general i/o família monoparental si es fa la matrícula per tercera vegada (3r, 4t i 5è): 257,40€ + 27€*

 

MOLT IMPORTANT: Fer efectiva la matrícula implica acceptar la normativa de l'escola .

* Preu públic obligatori: "El preu pels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes: 30 euros."

* L'accés a la plataforma i materials didàctics de 30 € és obligatòria i està subjecta a les bonificacions i/o exempcions dels preus públics – Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig.

El pagament de l'accés a la plataforma i materials didàctics de 30 € s'ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula.

 

INFORMACIÓ ADICIONAL GENCAT

 

RETORN DE TAXES

L'EOI no pot reintegrar l'import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Encara que els alumnes poden presentar  sol·licitud de retorn de taxes en qualsevol moment i pel motiu que sigui, els supòsits i terminis pels quals es poden retornar les taxes de la matrícula a les EOI estan fixats al Document per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes per a cada curs escolar.

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s'assenyalen:
a. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 4 d'octubre, tant en els cursos extensius com en els flexibilitzats anuals.
b. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.
c. Pagaments duplicats o per import superior.
d. No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent.
e. No prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
f. En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s'han de formular mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures", que s'ha de presentar preferentment a la secretaria de l'EOI, la qual en registrarà l'entrada i el revisarà, a l'efecte d'orientar l'alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà presentar en altres registres de l'Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l'alumne.